POSTĘPOWANIE ORZEKAJĄCE

 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krakowie są organizowane i działają na zasadach określonych w rozporządzeniu zespoły orzekające, które wydają:
1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do placówki,
3) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zespoły Orzekające, wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów szkół położonych na terenie działania poradni, z zastrzeżeniem: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydają zespoły Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie ul. Półkole 11.
W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, z zastrzeżeniem: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydają zespoły Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie ul. Półkole 11.
Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwane dalej "opiniami", wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Zespoły Orzekające wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:

- wyniki obserwacji i badań psychologicznych,
- wyniki badań pedagogicznych,
- zaświadczenie lekarskie (druk do pobrania w poradni lub w zakładce - DRUKI),
- opinię szkoły.

Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu.

 • Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się zazwyczaj w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godz.10.30.
 • Kompletne dokumenty należy składać najlepiej osobiście do opiekunów szkół z ramienia poradni lub w sekretariacie poradni, najpóźniej w tygodniu poprzedzającym posiedzenie zespołu orzekającego.
 • Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy poradni.

 

PROCEDURA

WYDAWANIA SKIEROWAŃ DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

W ODDZIALE INTEGRACYJNYM LUB SPECJALNYM

ORAZ DO ZAJĘĆ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZYCH

PRZEZ PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE


Dokumenty od wnioskodawcy (strony):

 • Wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka lub pełnoletniego ucznia o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego (wzór wniosku stanowi załącznik do procedury)
 • Oryginał orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznych poradni specjalistycznych, o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno - wychowawczych
 • w przypadku wnioskowania o skierowanie do szkoły zawodowej konieczne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

Dla uczniów zamieszkałych poza gminą miejską Kraków, skierowanie wydaje Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Termin i sposób załatwiania:

W ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o skierowanie do oddziału integracyjnego lub specjalnego należy składać do poradni psychologiczno - pedagogicznej, która wydała orzeczenie lub Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej. W przypadku orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię specjalistyczną wniosek o skierowanie należy złożyć w rejonowej poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Tryb odwoławczy:

W przypadku braku zgody rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia na ksztalcenie we wskazanej przez poradnię szkole/placówce skierowanie wydaje Wydział Edukacji UMK.

Podstawa prawna:

 • § 2 pkt 12 Zarządzenia nr 990/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia standardów organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek w roku szkolnym 2012/2013 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków do odpowiednich oddziałów integracyjnych lub specjalnych kieruje poradnia psychologiczno - pedagogiczna
 • Zarządzenie nr 1508/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom poradni psychologiczno - pedagogicznych do kierowania uczniów zamieszkałych w Krakowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych do szkół i placówek.
 • Art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz.1072).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1489).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76).

Inne informacje:

 • Forma załatwienia: Skierowanie do kształcenia specjalnego w formie pisma zobowiązującego dyrektora przedszkola/szkoły/placówki specjalnej lub integracyjnej do zapewnienia uczniowi odpowieniej formy kształcenia (do wiadomości: adresat, wnioskodawca, rejonowa poradnia psychologiczno - pedagogiczna)
 • Przy wskazywaniu szkoły/placówki poradnia bierze pod uwagę odległość miejsca zamieszkania ucznia/dziecka od szkoły/placówki - zawód

Dostępność procedury:

 1. Strona internetowa poradni psychologiczno - pedagogicznej
 2. Strona BIP poradni

Dodatkowe informacje:

Przed złożeniem wniosku rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczeń powinni uzyskać potwierdzenie możliwości przyjęcia dziecka w wybranej szkole (czy placówka posiada wolne miejsca).

Formularze do pobrania (dostępne w zakladce - DRUKI):

Wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego w oddziale integracyjnym lub specjalnym

Wniosek o skierowanie do zajęć rewalidacyjno - wychowawczych indywidualnych lub zespołowych