SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI
- DIAGNOZA I TERAPIA


mgr Ewa Wolińska - Bączar - pedagog
mgr Monika Kowalska - pedagog


Diagnoza obejmuje:
1. dokładny wywiad z rodzicem dotyczący rozwoju dziecka i jego trudności,
2. badanie psychologiczne i pedagogiczne (ze szczególnym uwzględnieniem poziomu opanowania podstawowych umiejętności z zakresu matematyki),
3. określenie aktualnego poziomu rozumowania matematycznego, określenie trudności na jakie napotyka uczeń i ich przyczyn w oparciu o wszystkie badania,
4. stwierdzenie korelacji trudności z programem nauczania.

Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki poprzedzona jest szczegółową diagnozą.
Terapia ma na celu opanowanie przez dziecko umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania na danym etapie nauczania oraz usuwanie blokad emocjonalnych, które pojawiają się w sytuacjach długotrwałych niepowodzeń w uczeniu się tego przedmiotu.
Skuteczność terapii jest uwarunkowania zaangażowaniem zarówno dziecka, jak i samego rodzica.

Osoby zajmujące się problemem specyficznych trudności w uczeniu się matematyki oraz zakres działalności:

mgr Monika Kowalska- diagnoza trudności w uczeniu się matematyki uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz terapia obejmująca dzieci klas młodszych szkoły podstawowej (I-IV)

mgr Ewa Wolińska - Bączar - diagnoza trudności w uczeniu się matematyki uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz terapia obejmująca dzieci klas młodszych szkoły podstawowej (I-IV).


Zgłoszenia indywidualne - telefonicznie  lub osobiście