Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array czwartek, 18 kwietnia 2024r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://www.poradnia.oswiata.org.pl. Data publikacji strony internetowej: 22.09.2020. Data ostatniej aktualizacji: 22.09.2020.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • brak kontrastu;
  • brak zmiany rozmiaru tekstu, jedynie można korzystać z funkcji wbudowanej w przeglądarki w postaci skrótu klawiszowego Ctrl+;
  • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Powody wyłączenia:

  • filmy i pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  • pozostałe brakujące funkcjonalności wymagane przez WCAG będą wdrażane sukcesywnie.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ: Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

SKRÓTY KLAWIATUROWE: Na stronach http://www.poradnia.oswiata.org.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE: W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Szromek, samodzielny referent, ppp1.krakow@interia.pl, tel. 12 660 07 84 przy wsparciu administratora strony Zdzisława Wolaka. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich dostępnej na stronie www.rpo.gov.pl.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: Budynek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Krakowie jest dostosowany do potrzeb osób na wózkach. W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.