Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array środa, 17 lipca 2024r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

O nas

Dyrektor Poradni
mgr Małgorzata Ostrowska – Krępa

Zastępca Dyrektora
mgr Elżbieta Kawa

Zwykle jesteśmy „placówką pierwszego kontaktu” dziecka i jego rodziny ze specjalistami służącymi interdyscyplinarną diagnozą i różnorodnymi formami pomocy postdiagnostycznej.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Krakowie, należy do największych tego typu placówek na terenie województwa małopolskiego. Zatrudniamy wysoce wykwalifikowaną kadrę specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów, reedukatorów, logopedów, psychiatrę, którzy realizują zadania w zakresie pomocy pośredniej i bezpośredniej na rzecz dziecka, rodziców, nauczycieli i lokalnego środowiska. Działają oni w ściśle współpracujących ze sobą zespołach.
PPP nr 1 jest placówką niezależną strukturalnie od szkoły, instytucjonalnie neutralną ale ściśle zintegrowaną z systemem edukacji i władzami samorządowymi. Celem poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży, rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego. Realizacja tych zadań odbywa się na terenie poradni, w szkole, innych placówkach a także w środowisku rodzinnym dziecka.
Staramy się udzielać pomocy we wczesnych stadiach powstawania problemów oraz podejmować działania profilaktyczne. Dążymy do obejmowania kompleksową pomocą dziecko, rodzinę, nauczyciela i środowisko. Nasi pracownicy są przygotowani do podejmowania nowych zadań i planują kolejne nowatorskie przedsięwzięcia, które wymagają od nich dodatkowych szkoleń. Kontynuowana jest tradycja organizowania spotkań szkoleniowych dla pracowników poradni oraz pedagogów szkolnych i psychologów placówek oświatowych z terenu działania PPP nr 1. Mają one na celu integrację środowiska, pogłębianie wiedzy merytorycznej, popularyzowanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej, przekazywanie ważnych informacji prawnych, dotyczących poradnictwa i oświaty. Są prowadzone przez pracowników poradni lub zaproszone osoby. Tematykę spotkań staramy się elastycznie dopasowywać do zgłaszanych problemów.
Poradnia realizuje również dodatkowe zadania na rzecz współpracujących placówek i środowiska lokalnego. Popularyzujemy wiedzę psychologiczno – pedagogiczną i propagujemy usługi poradni w środkach masowego przekazu.