Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array niedziela, 05 lutego 2023r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Biofeedback

 

mgr Małgorzata Gawędzka – psycholog

mgr Irena Chądzyńska – pedagog

 

EEG Biofeedback to nowoczesna metoda zwiększania efektywności pracy mózgu. W metodzie EEG Biofeedback osoba poddawana jest treningowi przez uczestniczenie w różnego rodzaju grach komputerowych sterowanych jednak wyłącznie umysłem bez stosowania klawiatury czy myszki. W terapii pomocnicze zastosowanie mają relaksacja, wizualizacja, itp.

Treningi EEG Biofeedback poprawiają koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepszają nastrój, samoocenę i sen, równocześnie ucząc relaksu.

Metoda jest bezpieczna i nie ma żadnych ubocznych działań, pod warunkiem, że jest prowadzona przez wykwalifikowanych terapeutów.

W naszej placówce treningi EEG Biofeedback przeznaczone są w szczególności dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych przejawiających wymienione poniżej zaburzenia i trudności:

  • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),
  • zaburzenia koncentracji i uwagi,
  • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
  • trudności emocjonalne, wewnętrzne napięcie, trema, niska samoocena.

Metoda EEG Biofeedback powstała w ośrodku szkoleniowym NASA, następnie weszła do medycyny klinicznej. Obecnie jest popularna w innych pozamedycznych dziedzinach – pomaga sportowcom, biznesmenom, uczniom i studentom. EEG Biofeedback jest bardzo pomocnym narzędziem dla psychologów i pedagogów np. w pracy z dziećmi z zespołem ADHD.

 

Zasady kierowania na terapię:

  • dziecko jest zgłaszane na terapię przez rodziców (opiekunów prawnych) w formie osobistego lub telefonicznego kontaktu z terapeutą,
  • po przeprowadzeniu wywiadu z rodzicami i analizie dokumentacji dziecka terapeuta podejmuje decyzję o zasadności terapii EEG Biofeedback,
  • warunkiem objęcia dziecka terapią jest przedłożenie:

– skierowania od lekarza neurologa lub zaświadczenia lekarskiego informującego o braku przeciwwskazań do udziału dziecka w terapii,

– aktualnego wyniku badania EEG dziecka,

– wyników badania psychologiczno-pedagogicznego.

 

Treningi odbywają się 1-2 razy w tygodniu.

Po 10 początkowych treningach terapeuta dokonuje pierwszego podsumowania wyników i rezultatów treningu, w oparciu między innymi o wywiady z rodzicami, pedagogiem szkolnym i nauczycielami, w celu określenia poziomu efektywności metody w pracy z objętym terapią dzieckiem. Takiego podsumowania dokonuje się po każdej kolejnej serii dziesięciu treningów.

Liczba sesji (spotkań) niezbędna do uzyskania pozytywnych efektów terapeutycznych jest wartością szacunkową, na ogół im więcej treningów, tym efekty terapii bardziej spektakularne i trwałe. Najszybciej regulują się zaburzenia snu, czasami wystarcza 5-7 sesji. Wyraźne, zauważalne symptomy optymalizacji pracy mózgu dziecka w połączeniu z poprawą jego funkcjonowania psychospołecznego pojawiają się po każdej kolejnej porcji 20 treningów. Szacunkowo określa się:

  • poprawa funkcji poznawczych (osoby zdrowe): 10-20 sesji,
  • ADD, ADHD: 40-60 sesji,
  • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja): 40-80 sesji.