Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array środa, 17 lipca 2024r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Statut Poradni

STATUT

PORADNI

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1

W KRAKOWIE

UL. CHMIELOWSKIEGO 1

 

Rozdział  1. Postanowienia ogólne

§ 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Krakowie, zwana dalej Poradnią, jest publiczną placówką oświatową.

§ 2. Siedziba Poradni mieści się w Krakowie przy ulicy Chmielowskiego 1.

§ 3. Terenem działania Poradni jest obszar określony granicami administracyjnymi dzielnicy I, II, III w Krakowie.

§ 4. Poradnia jest jednostką budżetową.

§ 5. Organem prowadzącym jest Miasto Kraków.

§ 6. Organem sprawującym nadzór merytoryczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

§ 7. Poradnia używa pieczęci podłużnych o treści:

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr l

31-067 Kraków, ul. Chmielowskiego 1

tel. 430-50-52, 430-53-67

1050744

oraz

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1

31-067 Kraków, ul. Chmielowskiego 1

Regon 00 1050 744  NIP 944-12-77-273

tel. 12-430-50-52

§ 8. Podstawę prawną działalności Poradni stanowią w szczególności:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.);

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z2017r. poz. 59);

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60);

4) ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 Nr 3 poz.19, z późn. zm.);

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r. poz.199 z późn. zm.);

6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. (Dz.U. z 2002r. Nr 223, poz. 1869 z późn. zm.);

7) Decyzja Kuratora Oświaty w Krakowie Nr 108 z 1993r. o powołaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krakowie.

§ 8a. Ilekroć w dalszej części statutu mowa jest bez bliższego określenia o:

1) poradni – należy przez to rozumieć Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Krakowie.

 

Rozdział 2. Cele i zadania Poradni

§ 9. Celem poradni jest udzielanie dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 10. 1. Do zadań poradni należy:

a) diagnozowanie dzieci i młodzieży;

b) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

c) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję  przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

d) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

a) wydanie opinii;

b) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;

c) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

d) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami;

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

a) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;

b) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

c) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych;

4. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki polega w szczególności na:

a) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w:

– rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

– planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

– rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;

b) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

c) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;

d) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

e) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

f) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

g) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.

5. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;

d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania;

§ 11. Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności przez:

1)  diagnozowanie;

2)  opiniowanie;

3)  działalność terapeutyczną;

4)  prowadzenie grup wsparcia;

5)  prowadzenie mediacji;

6)  interwencję kryzysową;

7)  działalność profilaktyczną;

8)  poradnictwo;

9)  konsultacje;

10)  działalność informacyjno-szkoleniową.

§ 12. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach, a także w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

§ 13. W Poradni są organizowane i działają na zasadach określonych w odrębnych przepisach zespoły orzekające, które wydają:

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży;

4) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

§ 14. Zespół Orzekający Poradni wydaje orzeczenia i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

§ 15. W Poradni może być zorganizowany „zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”.

§ 16. Poradnia realizuje zadania, współdziałając z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi, a także przedszkolami, szkołami i placówkami z terenu swojego działania (w szczególności z dyrektorami, pedagogami i psychologami szkolnymi, nauczycielami i wychowawcami klas) oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

§ 17. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Rozdział 3. Organy Poradni i ich kompetencje

§ 18. Organami Poradni są:

1) Dyrektor Poradni

2) Rada Pedagogiczna

§ 19. Dyrektorem Poradni może być pracownik pedagogiczny, ponadto dopuszcza się możliwość powierzenia tego stanowiska innej osobie powołanej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 20. Dyrektor Poradni w szczególności:

1) kieruje całokształtem działalności Poradni, organizuje i nadzoruje pracę osób zatrudnionych w placówce;

2) reprezentuje Poradnię i jej interesy na zewnątrz;

3) zatrudnia i zwalnia pracowników Poradni;

4) powołuje i odwołuje wicedyrektora oraz ustala zakres jego obowiązków;

5) dokonuje oceny pracy pracowników;

6) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla wszystkich pracowników Poradni;

7) umożliwia pracownikom Poradni korzystanie z różnych form doskonalenia zawodowego;

8) realizuje zadania związane z procedurą awansu zawodowego nauczyciela;

9) egzekwuje przestrzeganie zasad dyscypliny pracy oraz prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracy;

10) sporządza plan pracy i arkusz organizacyjny placówki, opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego;

11) kieruje pracą Zespołu Orzekającego;

12) przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej;

13) wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;

14) dysponuje środkami finansowymi Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich wydatkowanie;

15) odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich pracowników Poradni;

16) tworzy warunki sprzyjające rozwojowi Poradni;

17) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

§ 21. 1. W skład Rady Pedagogicznej Poradni wchodzą: Dyrektor Poradni i wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Poradni jest Dyrektor Poradni.

3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej Poradni, przewodniczy jej obradom i przeprowadza głosowanie.

§ 22. 1. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady, organu prowadzącego lub sprawującego nadzór merytoryczny oraz na wniosek, co najmniej 1/3 jej członków.

2. Rada Pedagogiczna Poradni zobowiązana jest do odbycia, co najmniej dwóch zebrań w ciągu roku szkolnego.

3. Wszystkie zebrania Rady Pedagogicznej Poradni są protokołowane.

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej Poradni mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej Poradni.

§ 23. Uchwały Rady Pedagogicznej Poradni podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej 1/2 jej członków.

§ 24. Pracownicy Poradni są obowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste pracowników lub osób korzystających z usług Poradni.

§ 24a. Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Poradni.

§ 25. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Poradni należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Poradni;

2) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników Poradni;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni;

4) Rada Pedagogiczna Poradni przygotowuje projekt i uchwala statut Poradni albo jego zmiany;

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Poradnią przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Poradni.

§ 26. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej Poradni należy w szczególności:

1) organizacja pracy Poradni, w tym tygodniowy harmonogram zajęć;

2) projekt planu finansowego;

3) propozycje Dyrektora Poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4) wnioski Dyrektora Poradni w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli;

5) regulaminy: pracy, nagród, premiowania i wynagradzania pracowników Poradni, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i inne;

6) standardy i procedury w szczególności: działalności diagnostycznej i terapeutycznej w Poradni.

§ 27. Rada Pedagogiczna Poradni może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego.

§ 28. 1. Każdy z organów ma prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

2. Dyrektor wstrzymuje realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej Poradni niezgodnych z przepisami prawa, zawiadamiając o tym organ prowadzący.

3. W przypadku sporu kompetencyjnego dotyczącego właściwości organów Poradni i ich kompetencji, Dyrektor powołuje zespół negocjacyjny, który podejmuje próby rozwiązania konfliktu, a w szczególnych przypadkach zwraca się do odpowiednich władz zwierzchnich (organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny).

 

Rozdział 4. Organizacja działania Poradni

§ 29. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni, opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Poradnię do dnia 25 maja danego roku.

§ 30. W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 31. Za zgodą organu prowadzącego Poradnia może tworzyć komórki organizacyjne.

§ 32. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Dopuszcza się przerwę w pracy Poradni w okresie wakacyjnym, jednak nie dłuższą niż jeden miesiąc i kończącą się nie później niż 20 sierpnia.

§ 33. Pracownicy Poradni wykorzystują urlop wypoczynkowy w zasadniczej części w okresie przerwy pracy Poradni, a pozostałą część w innym czasie (ustalonym w planie urlopów).

 

Rozdział 5. Pracownicy Poradni

§ 34. Dyrektor Poradni jest przełożonym pracowników Poradni.

§ 35. Dyrektor Poradni, za zgodą organu prowadzącego Poradnię, może utworzyć stanowiska wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.

§ 36. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych oraz lekarza – konsultanta, a także innych specjalistów, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

§ 37. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych, których status określa ustawa „Karta Nauczyciela”.

§ 38. 1. Czas pracy pracownika pedagogicznego Poradni zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust.1 pracownik pedagogiczny Poradni obowiązany jest realizować:

a) obowiązkowe zajęcia prowadzone bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą i na ich rzecz w wymiarze 20 godzin tygodniowo;

b) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Poradni;

c) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

§ 39. Pracownicy pedagogiczni Poradni są zobowiązani do doskonalenia kompetencji zawodowych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej.

§ 40. Zakres zadań pracowników pedagogicznych Poradni określa Dyrektor Poradni w indywidualnym przydziale czynności. Obejmuje on zarówno działania na terenie Poradni, jak również zadania realizowane poza poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

§ 41. Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi, których status określają odrębne przepisy.

§ 41a. Do zadań pracowników administracyjnych należy zabezpieczenie działalności Poradni w zakresie obsługi kancelaryjno-biurowej, kadrowej i finansowej, do zadań pracowników obsługi należy działalność w zakresie zabezpieczenia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Poradni pod względem technicznym oraz utrzymania czystości.

§ 42. Zakres zadań pracowników niepedagogicznych Poradni określa Dyrektor Poradni w indywidualnym przydziale czynności zgodnie z kwalifikacjami i stanowiskiem pracownika.

§ 43. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

§ 44. Pracowników Poradni obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej.

§ 44a. Wszystkich pracowników Poradni obowiązują przepisy w sprawie ochrony danych osobowych.

 

Rozdział 6. Dokumentacja Poradni

§ 45. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1) plan pracy Poradni;

2) księgę protokołów Rady Pedagogicznej (oraz innych zebrań i narad);

3) protokoły posiedzeń zespołu orzekającego (oraz dokumentację rozpatrywanych przypadków);

4) rejestr pacjentów przyjętych w Poradni;

5) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;

6) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania;

7) teczki indywidualne zawierające dokumentację badań i prowadzonych terapii;

8) dzienniki indywidualnych zajęć (terminarze) pracowników pedagogicznych Poradni;

9) księgę wyjść (wizyty terenowe);

10) harmonogram zajęć pracowników Poradni;

11) listę obecności pracowników;

12) inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 46. Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 7. Zasady gospodarki finansowej

§ 47. 1. Za prowadzenie przez Poradnię prawidłowej gospodarki finansowej wyłączną odpowiedzialność ponosi Dyrektor Poradni.

2. Dyrektor Poradni ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe, tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem Poradni.

§ 48. W ramach odpowiedzialności, o której mowa w § 47.  Dyrektor Poradni odpowiada w szczególności za:

1) prawidłowe, tj. zgodne z zapisami rocznego planu finansowego, gospodarowanie środkami finansowymi Poradni;

2) terminowe rozliczanie za pomocą stosownych dokumentów z organem prowadzącym Poradnię środków otrzymanych z budżetu tego organu;

3) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków budżetowych otrzymanych od organu prowadzącego Poradnię, objętych rocznym planem finansowym Poradni.

§ 49. W zakresie spraw, o których mowa w § 47-49 Dyrektor Poradni podlega nadzorowi organu prowadzącego Poradnię, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

 

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

§ 50. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem obowiązują powszechnie obowiązujące przepisy oraz przepisy regulaminów, procedur i standardów wewnętrznych Poradni.

§ 51. Traci moc statut Poradni z dnia 28 lutego 2019r.

§ 52. Statut wchodzi w życie 3 września 2019r.

 

Jednolity tekst Statutu, zatwierdzony drogą uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 3 września 2019r., wchodzi w życie z dniem 3 września 2019r.