Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array wtorek, 20 sierpnia 2019r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Orzecznictwo

POSTĘPOWANIE ORZEKAJĄCE
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krakowie są organizowane i działają na zasadach określonych w rozporządzeniu zespoły orzekające, które wydają:
1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do placówki,
3) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zespoły Orzekające, wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów szkół położonych na terenie działania poradni, z zastrzeżeniem: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydają zespoły Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie ul. Półkole 11.
W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, z zastrzeżeniem: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydają zespoły Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie ul. Półkole 11.
Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwane dalej „opiniami”, wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Zespoły Orzekające wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:

– wyniki obserwacji i badań psychologicznych,
– wyniki badań pedagogicznych,
zaświadczenie lekarskie (druk do pobrania w poradni lub w zakładce – DRUKI),
– opinię szkoły.

Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu.

  • Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się w każdy czwartek, od godziny 10.30.
  • Kompletne dokumenty należy składać najlepiej osobiście do opiekunów szkół z ramienia poradni lub w sekretariacie poradni, najpóźniej w tygodniu poprzedzającym posiedzenie zespołu orzekającego.
  • Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy poradni.