Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array sobota, 20 lipca 2024r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Orzecznictwo

REGULAMIN ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

 1. Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Krakowie działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 2. Zespół wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków mających siedzibę na terenie działania Poradni – Kraków Śródmieście (dzielnica I, II, III).
 3. W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego, oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, Zespół wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opinie dla dzieci mających miejsce zamieszkania w rejonie działania Poradni.
 4. W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka Zespół wydaje orzeczenia dla dzieci mających miejsce zamieszkania w rejonie działania Poradni.
 5. Od 1 września 2019r. na podstawie  Zarządzenia nr 57/2019 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 lipca 2019r.  Poradnia wydaje również orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, zgodnie z terenem działania oraz dla powiatu suskiego.
 6. Zespół wydaje orzeczenie lub opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia (przez rodziców należy rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem) lub pełnoletniego  ucznia.
 7. Wnioskodawcy ubiegający się o wydanie orzeczenia lub opinii składają wniosek osobiście wraz z dokumentacją w godzinach pracy sekretariatu Poradni i otrzymują potwierdzenie złożenia dokumentacji.
 8. Druki wymagane do rozpatrzenia wniosku na Zespole Orzekającym są do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie Poradni.
 9. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii składa się do zespołu orzekającego, najpóźniej w tygodniu poprzedzającym posiedzenie zespołu.
 10. Wniosek wraz z dokumentacją może zostać przesłany za pośrednictwem tradycyjnej przesyłki listowej lub może być złożony przez osoby trzecie, które otrzymają potwierdzenie złożenia dokumentacji.
 11. Wnioskodawca w przebiegu postępowania  ma prawo do zasięgania u przewodniczącego i członków zespołu orzekającego merytorycznych informacji dotyczących zasad pracy zespołu orzekającego i wyjaśnień z zakresu przepisów prawa oświatowego – w związku ze złożonym  przez siebie wnioskiem.
 12. Informacje o konieczności uzupełnienia dokumentacji lub przeprowadzenia badań lub konsultacji oraz terminie posiedzenia zespołu orzekającego przekazywane są przez  przewodniczącego zespołu lub osobę przez niego upoważnioną niezwłocznie po zapoznaniu się z całością złożonej dokumentacji.
 13. W przypadku pojawienia się w przebiegu postępowania nowych istotnych dla rozstrzygnięcia okoliczności, przewodniczący zespołu może zmienić wyznaczony wcześniej termin posiedzenia zespołu orzekającego i wezwać do uzupełnienia dokumentacji lub przeprowadzenia dodatkowych badań.
 14. Odbiór przez wnioskodawcę wydanego orzeczenia lub opinii jest możliwy w godzinach pracy sekretariatu w terminie do 7 dni po posiedzeniu zespołu orzekającego.
 15. Posiedzenia  Zespołu Orzekającego odbywają się w każdy czwartek miesiąca.
 16. Termin posiedzenia Zespołu, z ważnych przyczyn, może być zmieniony, a informacja o zmianach w tym z zakresie, umieszczana jest bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w Poradni.
 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia 3 września 2019r.