Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array środa, 17 lipca 2024r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Sieci współpracy

ZAPRASZAMY DO KOLEJNEJ EDYCJI SIECI DLA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW W 2024r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści,
zapraszamy do udziału w kolejnej edycji spotkań SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA.

Ich mocną stroną jest współpraca nauczycieli, specjalistów, wychowawców z różnych, krakowskich placówek w ramach wspólnie wybranego zagadnienia; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach z ekspertami. Koordynatorami każdej sieci są nauczyciele o dużym doświadczeniu zawodowym. Udział w nich jest bezpłatny.

Spotkania sieci będą trwały od marca do listopada 2024r. z przerwą wakacyjną (raz w miesiącu w formie zdalnej lub stacjonarnej – ok. 7 spotkań na każdą sieć).

Proponujemy Państwu udział w następujących problemowych i przedmiotowych sieciach współpracy i samokształcenia:

 1. Efektywne nauczanie uczniów w edukacji wczesnoszkolnej (rozmaitości metodyczne inspirowane teorią inteligencji wielorakiej, które pomogą wspierać indywidualizację procesu kształcenia ucznia klas 1-3).
 2. Kreatywna matematyka, rozwijanie uzdolnień matematycznych i umiejętności przedsiębiorczych u uczniów klas 1-3 (jak rozwijać uzdolnienia matematyczne dotyczące przedsiębiorczości, jak kreatywnie prowadzić zajęcia matematyczne).
 3. Kodowanie i programowanie – rozwijanie kluczowych kompetencji informatycznych w edukacji wczesnoszkolnej.
 4. Eksperymenty są super! – doświadczenia przyrodnicze w przedszkolu oraz szkole podstawowej (realizacja treści przyrodniczych, lekcji biologii, fizyki i chemii. Gry i zabawy przyrodnicze, modelowanie i eksperymentowanie).
 5. Kreatywna plastyka dla dzieci – niekonwencjonalne techniki plastyczne w tym wspomagające relaksację i wyciszenie.
 6. Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w kreatywnej edukacji w przedszkolu, klasach 1-3 oraz dla nauczycieli klas starszych (jak: tworzyć zadania, scenariusze zajęć i materiały edukacyjne, grafiki, prezentacji, szybkie quizy, jak wykorzystywać AI z popularnymi programami lub aplikacjami edukacyjnymi).
 7. Aktywnie i kreatywnie przez 45 minut na wychowaniu fizycznym (wspieranie nauczycieli w poznawaniu kreatywnych inicjatyw, aktywności i ćwiczeń rozwijających aktywność fizyczną uczniów).
 8. Sieć dla nauczycieli języka angielskiego – krakowski program nauki j. angielskiego w szkole podstawowej FUTURE4ME.
 9. „Perfect English lessons – Empoweryourteaching!” –  wzmocnij swoje nauczanie angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
 10. Mindfulness w edukacji – promowanie dobrostanu nauczycieli i uczniów poprzez trening uważności (czym jest mindfulness, jaki wpływ ma uważności na samopoczucie i funkcjonowanie ucznia oraz nauczyciela, jak stosować uważności na co dzień w szkole i w życiu codziennym).
 11. Wsparcie logopedy w szkole i przedszkolu.
 12. Kreatywny wychowawca świetlicy szkolnej.
 13. Pierwsze kroki z edukacją daltońską – jak wejść w świat Planu Daltońskiego (całościowe ujęcie – jak wdrażać założenia tej idei od przedszkola do ukończenia szkoły podstawowej). 
 14. Mam metodę na szkołę! Nowoczesne, alternatywne metody kształcenia (spotkania eksperckie będą odnosiły się do działań realizowanych na terenie szkół prowadzonych wybranymi metodami – zarówno z perspektywy nauczycielskiej jak i dyrektorskiej). 
 15. Muzyka jako narzędzie poprawy funkcjonowania dzieci z trudnościami (zabawy i ćwiczenia wyciszające grupę, przykłady utworów i zabaw poprawiających funkcjonowanie dzieci z trudnościami, wpływ muzyki na integrację sensoryczną i jak ją wykorzystać podczas zajęć).
 16. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy.
 17. Kreatywny nauczyciel – metody aktywizujące (stosowania ciekawych metod i kreatywnych, nowoczesnych rozwiązań na drodze realizacji podstawy programowej).
 18. Uczeń obcojęzyczny w klasie (wsparcie metodyczne nauczycieli pracujących z uczniem obcojęzycznym i z jego rodziną).
 19. Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej.
 20. Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole (elementy SI podczas zabaw, terapii oraz w warunkach domowych. Sensoplastyka-zasady pracy).
 21. Nauczyciel i pedagog specjalny w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 22. #OGARNIAM ŻYCIE– wspieranie działań profilaktycznych w szkołach (będziemy chcieli poszerzać nasze kompetencje w zakresie zrozumienia i umiejętności pracy z pokoleniem Z; pogłębić zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, sposobami wsparcia i radzenia sobie z coraz trudniejszymi problemami; poznać techniki oddziaływania na klasę, wzmacniania motywacji do zdobywania wiedzy, metody diagnozy problemów w klasie; metody mediacji).
 23. Nauczyciel początkujący – wsparcie metodyczne dla nauczycieli rozpoczynających pracę w przedszkolu i szkole (rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania, pracy z uczniem zdolnym lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz jego rodziną).

 

Warunkiem utworzenia danej sieci jest zgłoszenie się do niej 15 uczestników za pomocą podanego poniżej linku do formularza zapisu w terminie do 26.02.2024r.

 

Koordynator merytoryczny:
mgr Małgorzata Gadomska
e-mail: wspomaganie.ppp1@gmail.com

Z poważaniem,
mgr Małgorzata Ostrowska – Krępa
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1


 

Kolejny rok pracy sieci współpracy i samokształcenia  przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Krakowie dobiegł końca. Dziękujemy za duże zaangażowanie nauczycieli z krakowskich szkół uczestniczących w działaniach sieci w roku 2023.

Zachęcamy jednocześnie do włączenia się do kolejnej edycji – już w styczniu rozpoczynamy zapisy.  Wkrótce na stronie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 pojawią się informacje dotyczące naboru do kolejnych grup samokształcenia dla nauczycieli na 2024 rok.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ilustrującymi działania podjęte w poszczególnych sieciach problemowych i przedmiotowych w roku 2023:


Z poważaniem,
mgr Małgorzata Ostrowska – Krępa
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1
 ZAPRASZAMY DO KOLEJNEJ EDYCJI SIECI DLA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści,
zapraszamy do udziału w kolejnej edycji spotkań SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA.

Ich mocną stroną jest współpraca nauczycieli, specjalistów, wychowawców z różnych, krakowskich placówek w ramach wspólnie wybranego zagadnienia; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach z ekspertami. Koordynatorami każdej sieci są nauczyciele o dużym doświadczeniu zawodowym. Udział w nich jest bezpłatny.

Spotkania sieci będą trwały od marca do grudnia 2023r. (raz w miesiącu w formie zdalnej lub stacjonarnej).

 

Proponujemy Państwu udział w następujących problemowych i przedmiotowych sieciach współpracy i samokształcenia:

1. #Ogarniam życie – wspieranie działań profilaktycznych w szkołach (sieć pedagogów, psychologów, wychowawców).
2. Pedagog specjalny w praktyce szkolnej.
3. Dobrostan nauczyciela, specjalisty – jak sami możemy o siebie zadbać.
4. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Edukacja włączająca. 
5. Sensoryczno – motoryczne wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym. 
6. Jak uczyć uczenia się?
7. Kreatywny nauczyciel – metody aktywizujące.
8. Sieć dla nauczycieli języka angielskiego – krakowski program nauki j. angielskiego w szkole podstawowej FUTURE4ME!
9. Praca z dzieckiem dwujęzycznym w przedszkolu i szkole.
10. Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych w klasach 1-3.
11. Terapeutyczne funkcje muzyki u młodszych dzieci.
12. Pierwsze kroki z edukacją daltońską – jak wejść w świat Planu Daltońskiego.
13. Rozwijanie kompetencji językowych u uczniów klas 1-3 – wymiana doświadczeń związana z metodyką pracy na zajęciach.
14. Kodowanie i programowanie we wczesnej edukacji – rozwijanie kluczowych kompetencji informatycznych u dzieci w wieku 5-9 lat.
15. Laboratoria Przyszłości w praktyce szkolnej.
16. Energetyczne lekcje- edukacja ekologiczna w szkole podstawowej.
17. Plastyka w nowoczesnym nauczaniu.
18. Kreatywny wychowawca świetlicy szkolnej. 

Warunkiem utworzenia danej sieci jest zgłoszenie się do niej 15 uczestników za pomocą podanego poniżej linku do formularza zapisu w terminie do 24.02.2023r.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM5UdTw72cYcyLK1PfK0qrWElMusf-4cDAnoPP9CTZiajzlg/viewform?usp=sf_link

Koordynator merytoryczny:
mgr Małgorzata Gadomska

Z poważaniem,
mgr Małgorzata Ostrowska – Krępa
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1


 

Kolejny rok pracy sieci współpracy i samokształcenia  przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Krakowie dobiegł końca. Dziękujemy za duże zaangażowanie w pracy w ramach sieci w roku 2022 i zapraszamy do kolejnej edycji spotkań.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ilustrującymi działania podjęte w poszczególnych sieciach problemowych i przedmiotowych w roku 2022.

Zachęcamy jednocześnie do włączenia się do kolejnej edycji – już w lutym rozpoczynamy zapisy. Na stronie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 pojawią się informacje dotyczące naboru do kolejnych grup samokształcenia dla nauczycieli na 2023 rok.

Prezentacje  poszczególnych sieci:

 

Z poważaniem,
mgr Małgorzata Ostrowska – Krępa
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1

 


ZAPRASZAMY DO KOLEJNEJ EDYCJI SIECI DLA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści,

zapraszamy do udziału w kolejnej edycji spotkań SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA.

Ich mocną stroną jest współpraca nauczycieli, specjalistów, wychowawców z różnych, krakowskich placówek w ramach wspólnie wybranego zagadnienia; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach z ekspertami. Koordynatorami każdej sieci są nauczyciele o dużym doświadczeniu zawodowym. Udział w nich jest bezpłatny.

Spotkania sieci będą trwały od marca do grudnia 2022r. (raz w miesiącu w formie zdalnej i stacjonarnej).

Proponujemy Państwu udział w następujących problemowych i przedmiotowych sieciach współpracy i samokształcenia:

 1. Nauczyciel i uczeń w centrum uwagi – jak zadbać o swój i swoich uczniów dobrostan fizyczny i psychiczny.
 2. Praca zdalna w praktyce nauczyciela – zagadnienia techniczne, informatyczne i metodyka prowadzenia zajęć on-line.
 3. Muzyka we wczesnej edukacji szkolnej i przedszkolnej – rozwijanie aktywności muzycznej uczniów, kompetencji muzycznych nauczycieli.
 4. Rozwijanie zdolności matematycznych uczniów I etapu edukacyjnego – rozwijanie umiejętności związanych z myśleniem i rozwiązywaniem zadań; wspieranie ucznia w uczeniu się matematyki.
 5. Bądź EKORatownikiem! Eksperymenty przyrodnicze z zakresu edukacji ekologicznej – przeprowadzania prostych doświadczeń przyrodniczych, kreatywne lekcje przyrody w klasach 1-3 i na zajęciach przedszkolnych.
 6. Nauczyciel informatyki w klasach 1-3 i 4-8 – pomysły na ciekawe realizacje programu, doskonalenie własnych kompetencji informatycznych.
 7. Kodowanie i programowanie w edukacji przedszkolnej – rozwijanie kluczowych kompetencji informatycznych u dzieci w wieku 3 – 6 lat.
 8. Rozwijanie wyobraźni i twórczej inwencji w ramach zajęć plastyczno-technicznych – rozbudzanie naturalnej aktywności dzieci na lekcjach i zajęciach grupowych.
 9. Stymulacja małej motoryki u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
 10. Praca z uczniem z doświadczeniem migracji –wsparcie nauczycieli, specjalistów pracujących z uczniami pochodzenia ukraińskiego i wielojęzycznych.
 11. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – dla nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami wymagającymi dodatkowego wsparcia, z opiniami, orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Warunkiem utworzenia danej sieci jest zgłoszenie się do niej 15 uczestników za pomocą podanego poniżej linku do formularza zapisu w terminie do 25.02.2022r.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL5SfdkX8SMx2dqZSyZy-IIzfUnTNJcfumiPc-gZwXqGU0CQ/viewform?usp=sf_link

 

Koordynator merytoryczny:
mgr Małgorzata Gadomska

Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra

 


Kolejny rok pracy sieci współpracy i samokształcenia w rzeczywistości hybrydowej przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Krakowie dobiegł końca.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjętymi w 2021r. działaniami, do zapoznania się z opisami pracy w poszczególnych sieciach problemowych i przedmiotowych.

Zachęcamy jednocześnie do włączenia się do kolejnej edycji – już w lutym rozpoczynamy zapisy. Na stronie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 pojawią się informacje dotyczące naboru do kolejnych grup samokształcenia dla nauczycieli w roku 2022.

Koordynatorem merytorycznym wspomagania jest Pani Małgorzata Gadomska.

Prezentacje poszczególnych sieci:

Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra

 


ZAPRASZAMY DO KOLEJNEJ EDYCJI SIECI DLA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści,

zapraszamy do udziału w kolejnej edycji spotkań SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA.

Ich mocną stroną jest współpraca nauczycieli, specjalistów, wychowawców z różnych placówek w ramach wspólnie wybranego zagadnienia; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach z ekspertami. Koordynatorami każdej sieci są nauczyciele o dużym doświadczeniu zawodowym. Udział w nich jest bezpłatny.

Spotkania sieci będą trwały od marca do grudnia 2021r. (raz w miesiącu). Ze względu na obecną sytuację, związaną z szerzeniem się wirusa COVID- 19, spotkania sieci będą się odbywały zdalnie.

Proponujemy Państwu udział w następujących problemowych i przedmiotowych sieciach współpracy i samokształcenia:

 1. Muzyka we wczesnej edukacji szkolnej i przedszkolnej – rozwijanie aktywności muzycznej uczniów, kompetencji muzycznych nauczycieli.
 2. Rozwijanie zdolności matematycznych uczniów I etapu edukacyjnego – rozwijanie umiejętności związanych z myśleniem i rozwiązywaniem zadań. Wspieranie ucznia w uczeniu się matematyki.
 3. Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnejzgłębianie tajników programowania, wiele nowych pomysłów na kodowanie.
 4. TIK na TAK! – TIK w codziennej praktyce szkolnej – doskonalenie umiejętności nauczycieli w posługiwaniu się programami, aplikacjami i generatorami on-line z myślą o zdalnym nauczaniu i na potrzeby nauki stacjonarnej.
 5. Uczymy pisania – kreatywnie, aktywnie, innowacyjnie – nowatorskie, autorskie, metody doskonalenia umiejętności pisarskich uczniów, redagowania różnych form wypowiedzi.
 6. Praca z uczniem z doświadczeniem migracji – dla nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji, dziećmi imigrantów zza wschodniej granicy, dzieci dwujęzycznych. Dla nauczycieli różnych przedmiotów i pełniących w szkole różne funkcje – wychowawców, pedagogów, nauczycieli świetlicy.
 7. Rozwijanie kreatywności na zajęciach plastyczno-technicznych – rozbudzanie naturalnej aktywności dzieci na lekcjach i zajęciach grupowych.
 8. Eksperymenty są super! – doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń przyrodniczych, kreatywne lekcje przyrody w klasach 1-3 i na zajęciach przedszkolnych.  
 9. Niezwykłe lekcje przyrodnicze – pomysły na ciekawe lekcje przyrody, biologii i chemii w klasach 4-8, propozycje doświadczeń i krótkich projektów naukowych.
 10. Lekcje wychowawcze – rozwój osobisty od najmłodszych lat  – sieć współpracy nauczycieli 4-8, pedagogów, nauczycieli świetlicy szkolnej.
 11. Jak wspierać ucznia w czasach pandemii – wsparcie dzieci, nauczycieli i rodziców. Odbudowanie relacji między uczniami, a także uczniów z nauczycielami i rodzicami. Podniesienie motywacji do nauki. Pomysły pracy z klasą.

Warunkiem utworzenia danej sieci jest zgłoszenie się do niej 15 uczestników za pomocą załączonego formularza i przesłanie go na adres: wspomaganie.ppp1@gmail.com w terminie do 15.03.2021r.

Koordynator merytoryczny:
mgr Małgorzata Gadomska

 Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra

 


Kolejny rok pracy sieci w rzeczywistości zdalnej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 dobiegł końca.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjętymi w 2020r. działaniami w ramach sieci współpracy i samokształcenia, do zapoznania się z opisami pracy w poszczególnych sieciach problemowych.

Może zainspirują Państwa do włączenia się do kolejnej edycji?

Na stronie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 wkrótce pojawią się informacje dotyczące naboru do kolejnych grup samokształcenia dla nauczycieli w roku 2021.

Koordynatorem merytorycznym wspomagania jest Pani Małgorzata Gadomska.

Prezentacje sieci:

 


Mocną stroną SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między ich uczestnikami. Od kwietnia nauczyciele dzielili się wiedzą, umiejętnościami z zakresu zdalnego nauczania.

Poniżej prezentujemy Państwu owoc tych spotkań, uwzględniający specyfikę każdej sieci:

 • Doświadczenia i metoda eksperymentu przyrodniczego w edukacji wczesnoszkolnej

          Dobre praktyki

 • Rozwijanie zdolności plastycznych i technicznych w szkole 

          Dobre praktyki

 • Kodowanie i programowanie w edukacji przedszkolnej 

          Dobre praktyki

 • Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej 

          Dobre praktyki

 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym

          Dobre praktyki

 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

          Dobre praktyki

 

Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra

 


Od września nowego roku szkolnego 2020/2021 kontynuujemy działania następujących problemowych sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli:

 • Doświadczenia i metoda eksperymentu przyrodniczego w edukacji wczesnoszkolnej.

(koordynator: Alicja Wywrocka, adres e-mail:alicjawywrocka@gmail.com)

 • Rozwijanie zdolności plastycznych i technicznych w szkole. 

(koordynator: Aneta Rawińska – Wiśniowska, adres e-mail: rawinska.wisniowska@gmail.com)

 • Kodowanie i programowanie w edukacji przedszkolnej. 

(koordynator: Iwona Słocka, adres e-mail: iwo.slocka@gmail.com)

 • Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej. 

(koordynator: Iwona Słocka, adres e-mail: iwo.slocka@gmail.com)

 •  Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym

(koordynator: Iwona Słocka, adres e-mail: iwo.slocka@gmail.com) 

 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

(koordynator: Marta Ziobro, adres e-mail: martaziobro7@gmail.com)

 

Spotkania sieci będą trwały do grudnia 2020r. (raz w miesiącu). Ze względu na obecną sytuację związaną z szerzeniem się wirusa COVID- 19, spotkania sieci będą się odbywały hybrydowo (część stacjonarnie, część on-line). Więcej informacji u koordynatorów sieci.

Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra

 


Od marca 2020 rozpoczęły działania następujące problemowe sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli:

 • Doświadczenia i metoda eksperymentu przyrodniczego w edukacji wczesnoszkolnej.

(koordynator: Alicja Wywrocka, adres e-mail:alicjawywrocka@gmail.com)

 • Rozwijanie zdolności plastycznych i technicznych w szkole. 

(koordynator: Aneta Rawińska – Wiśniowska, adres e-mail: rawinska.wisniowska@gmail.com)

 • Kodowanie i programowanie w edukacji przedszkolnej. 

(koordynator: Iwona Słocka, adres e-mail: iwo.slocka@gmail.com)

 • Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej. 

(koordynator: Iwona Słocka, adres e-mail: iwo.slocka@gmail.com)

 •  Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym

(koordynator: Iwona Słocka, adres e-mail: iwo.slocka@gmail.com) 

 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

(koordynator: Marta Ziobro, adres e-mail: martaziobro7@gmail.com)

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem danej sieci.

Spotkania sieci będą trwały do grudnia 2020r. (raz w miesiącu). Ze względu na obecną sytuację związaną z szerzeniem się wirusa COVID- 19, spotkania sieci będą się odbywały zdalnie (więcej informacji u koordynatorów sieci).

Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra

 


ZAPRASZAMY DO KOLEJNEJ EDYCJI SIECI DLA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

zapraszamy do udziału w kolejnej edycji spotkań SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA.

Ich mocną stroną jest współpraca nauczycieli, specjalistów, wychowawców z różnych placówek w ramach wspólnie wybranego zagadnienia; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach z ekspertami. Koordynatorami każdej sieci są nauczyciele o dużym doświadczeniu zawodowym. Udział w nich jest bezpłatny.

Spotkania sieci będą trwały od marca do grudnia 2020r. (raz w miesiącu).

W drugim okresie roku szkolnego 2019/20 zamierzamy na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 uruchomić  następujące problemowe i przedmiotowe sieci współpracy i samokształcenia:

1.         Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
2.         Edukacja przedszkolna.
3.         Edukacja wczesnoszkolna.
4.         Rozwijanie zdolności plastycznych w szkole.
5.         Nauczanie przez eksperymentowanie na przedmiotach przyrodniczych w klasach 4-8.
6.         Doświadczenia i metoda eksperymentu przyrodniczego w edukacji wczesnoszkolnej.
7.         Edukacja humanistyczna.
8.         Kodowanie i programowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
9.         „Spójrz inaczej” sieć realizatorów programu profilaktycznego.

Istnieje również możliwość stworzenia sieci dla nauczycieli z danej placówki w wybranym przez nich obszarze. Prosimy o kontakt w tej sprawie z koordynatorem merytorycznym wspomagania szkół i przedszkoli przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Krakowie – Małgorzatą Gadomską (poprzez podany poniżej adres mailowy).

Warunkiem utworzenia danej sieci jest zgłoszenie się do niej 15 uczestników za pomocą załączonego formularza i przesłanie go na adres wspomaganie.ppp1@gmail.com w terminie do 21.02.2020r.

 Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra


Kolejny rok pracy sieci w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 dobiegł końca.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjętymi w 2019r. działaniami w ramach sieci współpracy i samokształcenia do zapoznania się z opisami pracy w poszczególnych sieciach problemowych.
Może zainspirują Państwa do włączenia się do kolejnych edycji?
Na stronie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w styczniu pojawiły się informacje dotyczące naboru do kolejnych grup samokształcenia dla nauczycieli w roku 2020.
Koordynatorem merytorycznym wspomagania jest nadal Pani Małgorzata Gadomska.

Od kwietnia 2019 rozpoczęły działania następujące problemowe sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli:

 • Twórczość, kreatywność i innowacyjność na zajęciach w szkole podstawowej. 
(koordynator: Alicja Wywrocka, adres e-mail:alicjawywrocka@gmail.com)
 • Rozwijanie zdolności plastycznych w edukacji wczesnoszkolnej. 
(koordynator: Marta Ziobro, adres e-mail: martaziobro7@gmail.com)
 • Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej. 
(koordynator: Iwona Słocka, adres e-mail: iwo.slocka@gmail.com)
 • Wykorzystanie TIK w edukacji przedszkolnej.  
(koordynator: Iwona Słocka, adres e-mail: iwo.slocka@gmail.com) 
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem danej sieci.
Spotkania sieci będą trwały do grudnia 2019r.

Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra

 


ZAPRASZAMY DO KOLEJNEJ EDYCJI SIECI

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w kolejnej edycji  spotkań  SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA.

Ich mocną stroną jest współpraca nauczycieli, specjalistów, wychowawców z różnych placówek w ramach wspólnie wybranego zagadnienia; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami oraz podnoszenie kwalifikacji  poprzez udział w szkoleniach z ekspertami. Koordynatorami każdej sieci są nauczyciele o dużym doświadczeniu zawodowym. Udział w nich jest bezpłatny.

Spotkania sieci będą trwały od kwietnia do grudnia 2019r.

W drugim okresie roku szkolnego  2018/19 zamierzamy na terenie PPP nr 1 uruchomić  następujące problemowe i przedmiotowe sieci współpracy i samokształcenia:

 1. Współpraca nauczycieli z rodzicami – włączanie rodziców w działania edukacyjno – wychowawcze.
 2. Sieć elementarna nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
 3. Pamięć doskonała – techniki efektywnej nauki i zapamiętywania – czyli o tym jak rozwijać uwagę
  i pamięć w szkole podstawowej.
 4. Rozwijanie zdolności plastycznych w edukacji wczesnoszkolnej.
 5. Twórczość, kreatywność i innowacyjność na zajęciach w szkole podstawowej.
 6. Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej.
 7. Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej.
 8. Wykorzystanie TIK w edukacji przedszkolnej .

Warunkiem utworzenia danej sieci jest zgłoszenie się do niej 20 uczestników za pomocą załączonego formularza i przesłanie go na adres wspomaganie.ppp1@gmail.com w terminie do 15.04.2019r.


 Praca w sieciach dobiegła końca.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjętymi działaniami w ramach sieci współpracy i samokształcenia do zapoznania się z opisami pracy w poszczególnych sieciach problemowych.
Może zainspirują Państwa do włączenia się do kolejnych edycji?
Na stronie Poradni w styczniu pojawią się informacje dotyczące dalszych działań w ramach Wspomagania Szkół i Placówek, m.in. zaproszenie do kolejnych sieci dla nauczycieli.
Małgorzata Gadomska, koordynator merytoryczny wspomagania.

 W roku szkolnym 2018/19 rozpoczęły działania następujące problemowe sieci współpracy i samokształcenia:
 • Metoda eksperymentu w nauczaniu                                                                                                      (koordynator: Alicja Wywrocka, adres e-mail: alicjawywrocka@gmail.com)
 • Współpraca nauczyciela z rodzicami – włączanie rodziców w działania edukacyjno-wychowawcze  (koordynator: Marta Ziobro, adres e-mail: martaziobro7@gmail.com)
 • Programowanie, kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej                                                                (koordynator: Iwona Słocka, adres e-mail: iwo.slocka@gmail.com)
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem danej sieci.
Spotkania sieci będą trwały od października do grudnia 2018r.

Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra


Szanowni Państwo Dyrektorzy

Zwracam się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie wśród pracowników nowej formy doskonalenia, jaką jest sieć współpracy i samokształcenia. Jej działania wychodzą naprzeciw potrzebom nauczycieli wynikających z nowego systemu ich oceny, jak również wyzwaniom, które przed nimi stoją (np. doradztwo zawodowe na wszystkich etapach edukacyjnych).

Jej mocną strona jest współpraca nauczycieli, specjalistów, wychowawców z różnych placówek w ramach wspólnie wybranego zagadnienia; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach z ekspertami.

W roku szkolnym 2018/19 zamierzamy na terenie PPP nr 1 uruchomić następujące problemowe sieci współpracy i samokształcenia:

 • Metoda eksperymentu w nauczaniu.
 • Współpraca nauczycieli z rodzicami – włączanie rodziców w działania edukacyjno – wychowawcze.
 • Programowanie, kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Przed egzaminem po 8 klasie – sieć humanistyczna.
 • Doradztwo zawodowe w szkole.
 • Doradztwo zawodowe w przedszkolu.
Warunkiem utworzenia danej sieci jest zgłoszenie się do niej 20 uczestników za pomocą załączonego formularza
i przesłanie go na adres: wspomaganie.ppp1@gmail.com w terminie do 14.09.2018r.