Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array środa, 12 sierpnia 2020r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Konkurs plastyczny: Moja bajka

Konkurs plastyczny – lista laureatów

JURY konkursu w składzie:
Przewodnicząca: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Krakowie – mgr Jolanta Skóra
mgr Beata Dudzik – nauczyciel
mgr Elżbieta Ozaist – psycholog
mgr Ewa Wolińska Bączar – pedagog-terapeuta
mgr Marta Jakubczak – pedagog-terapeuta

wyłoniło zwycięskie prace:

I miejsce – Ewa Dańda, Szkoła Podstawowa nr 22 w Krakowie, klasa III,
(szczególną uwagę Jury zwrócił oryginalny pomysł odbicia postaci w tafli wody)
II miejsce – Malwina Kalisz, Szkoła Podstawowa nr 75 w Krakowie, klasa II,
(w pracy na podkreślenie zasługuje umiejętny dobór kolorów, bogactwo szczegółów)
III miejsce – Sara Cowling, Szkoła Podstawowa nr 22 w Krakowie, klasa III,
(oryginalny wybór tematyki współczesnej bajki promującej istotne wartości w relacjach)

 

Wyróżnione zostały następujące prace:

Agata Łapin, Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, klasa I,
Olga Fałdrowicz, Szkoła Podstawowa 95 w Krakowie, klasa II,
Eryka Matusik, Szkoła Podstawowa nr 75 w Krakowie, klasa I,
Anna Gebhard, Szkoła Podstawowa nr 22 w Kraków, klasa III,
Iga Ziobro, Szkoła Podstawowa nr 18 w Krakowie, klasa II,
Aleksandra Krudysz, Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, klasa I,

 

Wszystkim Uczniom, którzy wzięli udział w naszych konkursach jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie.
Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali, o terminie której powiadomimy zainteresowanych w odrębnym komunikacie.

 


 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MOJA BAJKA”

I. Organizator konkursu: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krakowie (ul. Chmielowskiego 1, 31-067 Kraków).

II. Tematyka konkursu:

 • Tematyką konkursu jest znana dziecku bajka przedstawiona w formie pracy plastycznej.

III. Cele konkursu:

 • Promowanie i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci.
 • Zainteresowanie dzieci książką oraz wspólnym rodzinnym czytaniem.
 • Rozwijanie zainteresowań artystycznych u dzieci.
 • Pobudzanie wyobraźni twórczej dziecka.

IV. Uczestnicy konkursu:

 • Udział w konkursie mogą brać dzieci klas I-III uczęszczające do publicznych szkół podstawowych z rejonu „Śródmieścia” – Dzielnic I-III mających siedzibę na terenie działania naszej poradni.

V. Warunki uczestnictwa:

 • Przedmiotem konkursu są prace plastyczne 2D wykonane na papierze lub kartonie o wymiarach nie przekraczających formatu arkusza A3.
 • Praca powinna być wykonana samodzielnie.
 • Nie przewiduje się prac przestrzennych.
 • Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona poniższymi danymi:
 • imię i nazwisko autora
 • szkoła i klasa
 • Do pracy należy również dołączyć metryczkę – załącznik nr 1.
 • Pracę wraz z metryczką należy dostarczyć do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 ul. Chmielowskiego 1 w Krakowie do 31 pażdziernika 2019 roku.
 • O terminie wręczenia nagród autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej naszej Poradni.

VI. Kryteria oceny:

Jury oceniając prace weźmie pod uwagę:

 • Zgodność z zasadami i tematyką wykonania pracy plastycznej.
 • Oryginalność pomysłu.
 • Samodzielność.

VII. Zasady nagradzania :

 • Każdy autor pracy otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.
 • Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Prace nagrodzone i wyróżnione będą prezentowane w formie wystawy na terenie Poradni, na stronie internetowej (zdjęcia), a także na Gali Jubileuszowej.
 • Autorzy prac wyróżnionych wezmą udział w uroczystej Gali.
 • W sprawach nierozstrzygniętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Przewodniczący Jury- Dyrektor Poradni.

VIII.  Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

 • Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia prac i wykorzystania ich dla celów promocji placówki i/lub wydawniczych.

IX. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenia wizerunku ucznia w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w   Krakowie.

X. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

XI. Zgłoszenie do konkursu wiąże się z akceptacją klauzuli:

Oświadczam , że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z art.6 ustawy z 29 sierpnia 197 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002roku nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody albo na podstawie przepisów prawa.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa

 

 

 

Metryczka uczestnika konkursu plastycznego „Moja bajka”

 

Imię i nazwisko autora

 

 

Szkoła, klasa

 

 

Adres i telefon szkoły

 


Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
Oświadczam , że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych mojego dziecka osobowych dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z art.6 ustawy z 29 sierpnia 197 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002roku nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody albo na podstawie przepisów prawa.                                 
                                                                                      ……………………………………………..
                                                                                       Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Sponsorzy nagród:

Cedrob S.A
32-005 Niepołomice,
ul. Mokra 7

 

Komlogo Piotr Gruba
44-109 Gliwice,
ul. Pszenna 2

 

Granna Sp. z o.o.
03-788 Warszawa,
ul. Księcia Ziemowita 47