Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array czwartek, 18 kwietnia 2024r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Specjalistyczna pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

INDYWIDUALNA TERAPIA PEDAGOGICZNA DLA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU

mgr Anna Janczy-Habryło – pedagog – terapeuta

mgr Marta Jakubczak – pedagog

 

Kwalifikacja uczniów:

  • Adresatami indywidualnej terapii pedagogicznej są przede wszystkim uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej, wymagający bardziej zaawansowanej, specjalistycznej pomocy.
  • Uczniowie zostają objęci terapią na prośbę rodzica na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznej, po osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu u terapeuty.
  • Głównym kryterium kwalifikacyjnym są utrzymujące się znaczne trudności w opanowaniu podstawowych technik szkolnych tj. czytania oraz poprawnego pisania. Zawarte w opinii opisy opóźnień i braków oraz mocnych stron badanego pozwalają na wyznaczenie szczegółowych celów terapii oraz zaplanowanie konkretnych działań terapeutycznych.

Cele terapii: Terapia ma charakter wielopłaszczyznowy i wielopoziomowy, obejmuje różne aspekty oddziaływań: psychoterapeutycznych, psychokorekcyjnych, ogólnorozwojowych oraz psychodydaktycznych.

Okres trwania terapii: Terapia dziecka z dysleksją jest oddziaływaniem długofalowym – przebiega w trzech etapach i trwa przeciętnie dwa lata.

Częstotliwość i czas trwania zajęć: Zajęcia odbywają się cyklicznie, jeden raz w tygodniu, w stałych dniach i godzinach, trwają 45 min.

Metody pracy i pomoce terapeutyczne: Metody pracy oraz konkretne ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb oraz możliwości konkretnego dziecka. Prowadzone są z przestrzeganiem podstawowych zasad terapii pedagogicznej.

Współpraca z rodzicami: Na pierwszym spotkaniu zawierany jest z rodzicami ustny kontrakt dotyczący zasad i form współpracy.

Warunki skutecznej terapii: Wyniki terapii zależą od wielu czynników: m.in. – możliwości intelektualnych dziecka, zakresu oraz stopnia głębokości zaburzeń, stanu psychicznego dziecka, umiejętności radzenia sobie z trudnościami, współpracy z rodzicami, zrozumienia ze strony szkoły.

Rodziców prosimy o zgłaszanie dzieci do terapeutów osobiście bądź telefonicznie:

mgr Anna Janczy-Habryło – tel. 12 660-07-74
mgr Marta Jakubczak – tel. 12 660-07-82