Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array czwartek, 23 września 2021r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Konkurs literacki: Bajka Profilaktyczna

Konkurs literacki na bajkę profilaktyczną – lista laureatów

JURY konkursu w składzie:
Przewodnicząca: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 – mgr Jolanta Skóra
mgr Małgorzata Gawędzka – psycholog
mgr Anna Janczy-Habryło – pedagog-terapeuta
mgr Barbara Jasak – psycholog-socjotereapeuta
mgr Monika Kowalska-Pieronek – pedagog-terapeuta

przyznało:

I miejsce –  Zuzannie Markielowskiej, uczennicy kl. VIII, Szkoły Podstawowej Nr 64 za bajkę  „Ukryte szczęście”. 

II miejsce – Piotrowi Olejarzowi, uczniowi  kl. VI  Szkoły Podstawowej Nr 7 za bajkę „O złym czarnoksiężniku i jego cukierkach zła”.

III miejsce –  Lenie Siedliczce, uczennicy kl.VIII, Szkoły Podstawowej Nr 18 za bajkę „Siła przyjaźni”.

 

Ponadto wyróżnienia otrzymują :

Julia Ogińska, uczennica kl. V Szkoły Podstawowej Nr 7 za bajkę Dasz radę”.

Natalia Szklarska, uczennica kl.VI Szkoły Podstawowej Nr 18 za bajkę O łasiczce, która nie bała się pomagać”.

Iga Kupiec, uczennica kl.VI Szkoły Podstawowej Nr 7 za bajkę Życzenie liska”.

 

Wszystkim Uczniom, którzy wzięli udział w naszych konkursach jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie.
Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali, o terminie której powiadomimy zainteresowanych w odrębnym komunikacie.

 


 

REGULAMIN KONKURSU NA BAJKĘ PROFILAKTYCZNĄ

I.Organizator konkursu:

     Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1  w  Krakowie (ul. Chmielowskiego 1, 31-067 Kraków)

II. Cele konkursu:

 • Rozpoznawanie aktualnych problemów młodzieży w okresie adolescencji
 • Odkrywanie przez młodzież własnej tożsamości (kim są, jakie mają problemy, jakie widzą sposoby rozwiązania trudnych sytuacji życiowych).
 • Zwiększanie kompetencji młodzieży w radzeniu sobie w nowych trudnych sytuacjach.
 • Odreagowanie negatywnych emocji, obniżenie poziomu lęku.
 • Propagowanie czytelnictwa.

III. Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest adresowany do uczniów klas V i VI oraz VII i VIII szkoły podstawowej.

IV. Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs polega na napisaniu bajki profilaktycznej o dowolnej tematyce zgodnie z zasadami jej budowy – załącznik nr 1.
 • Uczestnicy pracują indywidualnie. Objętość pracy nie powinna przekraczać trzech stron formatu A4, czcionka Arial 11
 • Gotową bajkę w wersji papierowej i elektronicznej z dopiskiem „ Konkurs na bajkę profilaktyczną” należy dostarczyć do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1  oraz przesłać na  e’maila konkurspppnr1@gmail.com
 • Do pracy należy dołączyć metryczkę – załącznik nr 2.
 • Termin składania prac upływa 30.10.2019 roku.
 • O terminie wręczenia nagród autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni telefonicznie. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej naszej Poradni

 V. Kryteria oceny:

Jury oceniając prace weźmie pod uwagę:

 • Zgodność z zasadami budowy bajki profilaktycznej
 • Poprawność gramatyczna, stylistyczna i ortograficzna
 • Oryginalność pomysłu
 • Samodzielność

 VI. Zasady nagradzania :

 • Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie
 • Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe
 • Autorzy prac wyróżnionych wezmą udział w uroczystej Gali
 • W sprawach nierozstrzygniętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Przewodniczący Jury- Dyrektor Poradni.

VII.  Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

VIII. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenia wizerunku ucznia w materiałach promocyjnych i na  stronie internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w   Krakowie.

IX. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

X. Zgłoszenie do konkursu wiąże się z akceptacją klauzuli:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z art.6 ustawy z 29 sierpnia 197 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody albo na podstawie przepisów prawa.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

 

Zasady budowy bajki profilaktycznej:

 1. Dezorientacja w czasie – czas nieokreślony, np. „ Dawno temu, gdy góry były ludźmi…itp.
 2. Miejsce i tło akcji – rzeczywiste, miejsce w naturze np. rzeki, góry, ocean, puszcza itp.
 3. Bohater – ukryty pod postacią dziecka. zwierzęcia, przyrody nieożywionej
 4. Problem – coś zostało stracone (zdrowie, bezpieczeństwo. spokój domowy, dobre samopoczucie; zranienie, osamotnienie, zapomnienie itp.)
 5. Pomoc – kto nam może pomóc rozwiązać problem, przedstawiony jak w  pkt 3
 6. Konflikt przedstawiony w różnych formach: światło kontra ciemność, przeszkoda i przezwyciężenie itp.
 7. Rozwiązanie  – jak ja bym to widział (a), coś znaleziono, uzdrowienie z pomocą innych, zlikwidowano przyczynę konfliktu
 8. Samoakceptacja i podziwianie, świętowanie zwycięstwa.
 9. Zapobieganie w przyszłości problemom, które wywołują konflikt, jak by to zrobił bohater, jak należy postępować, aby uniknąć lub zniwelować w przyszłości problemy i konflikty.

 

Metryczka uczestnika konkursu „Bajka profilaktyczna”

 

Imię i nazwisko autora

 

 

 

 

Szkoła, klasa

 

 

 

 

Adres i telefon szkoły

 

 

 


Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
Oświadczam , że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych mojego dziecka osobowych dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z art.6 ustawy z 29 sierpnia 197 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002roku nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody albo na podstawie przepisów prawa.                                 
                                                                                      ……………………………………………..
                                                                                       Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Sponsorzy nagród:

Cedrob S.A
32-005 Niepołomice,
ul. Mokra 7

 

Komlogo Piotr Gruba
44-109 Gliwice,
ul. Pszenna 2

 

Granna Sp. z o.o.
03-788 Warszawa,
ul. Księcia Ziemowita 47